Wzory opisu dokumentów do rozliczenia wyjazdu

Oryginał rachunku za hotel, opłatę konferencyjną itp. należy opisać na odwrocie (jeżeli dokument jest kilkustronicowy, to na odwrocie ostatniej strony) według wzoru:

Rachunek za ... (hotel / opłatę konferencyjną) dla .... (imię i nazwisko wyjeżdżającego) na kwotę ... (kwota w walucie) zapłacono ... (ze środków własnych / gotówką (w przypadku otrzymania zaliczki przed wyjazdem) / przelewem przez UJ CM). Podpis.

Jeżeli rachunek opłacony był ze środków własnych należy dopisać zdanie:

Proszę o zwrot na konto ... (podać nr konta / wpisać "pracownicze", jeśli wyjeżdżający jest zatrudniony na umowę o pracę w Collegium Medicum).