Ubezpieczenie Wojażer PZU

Każdy wyjeżdżający pracownik, doktorant oraz student (wyjeżdżający jako reprezentant uczelni) Collegium Medicum jest ubezpieczony w zakresie kosztów leczenia, assistance oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU SA.

Przed planowanym wyjazdem można zgłosić się do Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych po odbiór karty informacyjnej ubezpieczenia, która wydawana jest imiennie i może służyć na wszystkie wyjazdy służbowe w danym roku. Karty zawierają numer telefonu do Centrum Alarmowego oraz numer polisy.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ?

  1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są:

1) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie– niezwłocznie zgłosić telefonicznie wniosek o pomoc do Centrum Alarmowego PZU na wskazany numer telefonu
+48 22 505 15 95;

2) wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego PZU okoliczności, w jakich ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz podać imię i nazwisko ubezpieczonego lub inne dane niezbędne do identyfikacji ubezpieczonego i dostępne informacje niezbędne do udzielenia pomocy;

3) podać numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe PZU może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem;

4) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego PZU dostęp do wszystkich informacji medycznych;

5) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw;

6) umożliwić Centrum Alarmowemu PZU dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień (do kwoty 50.000 PLN – na leczenie szpitalne i assistance oraz 10 000 PLN – NNW)

 

  1. Jeżeli ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu z przyczyn niezależnych od siebie, w tym na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, nie mogła skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU w sposób, o którym mowa w ust.1, zobowiązana jest w ciągu 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie się z Centrum Alarmowym PZU stało się możliwe, powiadomić o zajściu wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązana jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z Centrum Alarmowym PZU.

 

  1. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia: dokumentacji medycznej, dokumentów dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia, a w przypadku pokrycia kosztów przez ubezpieczonego złożenie rachunków i dowodów ich zapłaty.